Tag Archives: Kết nối

Ngày hội khách mời BOD

BOD : Business Open Day - Kết nối tạo dựng cho sự phát triển tuyệt vời

Bạn hãy hình dung trong 1 buổi họp bạn được giới thiệu về mình để kết nối với hơn 100 chủ doanh nghiệp thì cơ hội kinh doanh của bạn sẽ lớn mạnh ra sao.

Ngày hội khách mời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giao lưu - kết nối tìm hiểu cơ hội hợp tác phát triển kinh doanh. Các doanh nghiệp với các ngành nghề có thể trùng nhau hoặc khác nhau đều có thể đăng ký tham gia giao lưu tại sự kiện này.

 

 

 

Hoạt động Team building – kết nối – hiệu quả

Team building là một hoạt động gắn kết các thành viên để làm việc hiệu quả hơn. Thông qua hoạt động ngoài trời chúng ta sẽ hiểu được giá trị của sự chia sẻ, làm việc và trân trọng đồng đội của cúng ta.
Đây là mô hình điển hỉnh cho Agile Scrum team dười 10 người.