Quy trình Scrum

scrum-methodology

Quy trình Agile Scrum trong phát triển sản phẩm và phát triển công ty

Mô hình phát triển linh hoạt trong thời đại Internet Of Things

Quy trình Scrum là một khung làm việc trong đó con người có thể xác định các vấn đề thích nghi phức hợp, trong khi vẫn giữ được năng suất và sáng tạo để chuyển giao các sản phẩm có giá trị cao nhất.

  • Định ra các vai trò trong Scrum
    1. Product owner
    2. Scrum master
    3. Scrum developer

- Bắt đầu dự án sẽ đề ra 3 vai trò chính,

+ Product owner có thể là 1 hay nhiều người, có vai trò như là người chủ của sản phẩm, hiểu rõ các yêu cầu về sản phẩm, từ đó truyền đạt các yêu cầu này đến đội ngũ phát triển
+ Scrum master có nhiệm vụ giúp đỡ các thành viên trong dự án làm theo Scrum đảm bảo quy trình Scrum được thực hiện tốt, giúp đỡ các thành viên làm theo đúng quy trình
+ Scrum developer: là những thành viên trực tiếp phát triển sản phẩm, bắt buộc tuân theo đúng quy trình scrum, đảm bảo hoàn thành khối lượng công việc cam kết.

Tạo product backlog là một danh sách các đầu mục cần phải làm để phát triển sản phẩm như chức năng của sản phẩm, lỗi cần sửa, nghiên cứu công nghệ hay những việc công việc
liên quan khác, những đầu mục này sau đó sẽ được mô tả chi tiết trong tài liệu để gửi
cho nhóm phát triển và thường được mô tả dưới dạng Story. Product backlog được thay đổi và phát triển liên tục cho phù hợp với thực tế của dự án.

Taọ Sprint backlog là một danh sách các đầu mục mà nhóm cam kết hoàn thành trong Sprint sau buổi họp sơ kết Sprint. Trong thời gian diễn ra Sprint, nhóm phát triển sẽ chỉ tập trung vào danh sách này và cập nhật tiến độ hoàn thành của chúng.

Đánh giá mức độ (Velocity) của từng đầu mục (Story) trong Sprint backlog là đánh giá tương quan khối lượng và độ khó của từng đầu mục trong Sprint Backlog (thường dựa trên dãy số Fibonacci.

Chia nhỏ task và ước lượng thời gian chia nhỏ các đầu mục (Story) trong Sprint backlog thành các task và ước lượng thời gian cho các task đó (thường mỗi task không qua 1 ngày làm việc). - Phân chia công việc cho các thành viên, trong cuộc họp hàng ngày vào đầu mỗi ngày làm việc, các thành viên sẽ báo cáo các công việc mình đã làm ngày hôm qua, các vấn đề gặp phải, và mục tiêu làm ngày hôm nay, các thành viên tự bàn bạc để chọn những task phù hợp với mình.

Review demo sản phẩm cuối mỗi sprint cả team sẽ họp demo những gì mình đã làm được trong sprint đó, tổng kết những khó khăn gặp phải, những phần còn chưa làm được để đưa vào sprint sau.

Sprint Retrospective Meeting đây là buổi họp sau khi demo sản phẩm, có các vấn đề chính cần được đưa ra
1. Những điểm mạnh trong sprint vừa rồi
2. Những điểm yếu trong sprint vừa rồi
3. Giải pháp để khắc phục loại bỏ điểm yếu, nâng cao điểm mạnh


Thành tựu và nghiên cứu tiêu biểu:

Chúng tôi đang nâng cấp cải tiến quy trình phát triển sản phẩm Scrum này vào nhiều lĩnh vực hơn trong công ty như Marketing, Sales, Hr để biến công ty thành một thực thể năng động, luôn sẵn sàng cho sự thay đổi.