Hoạt động Team building – kết nối – hiệu quả

Team building là một hoạt động gắn kết các thành viên để làm việc hiệu quả hơn. Thông qua hoạt động ngoài trời chúng ta sẽ hiểu được giá trị của sự chia sẻ, làm việc và trân trọng đồng đội của cúng ta.
Đây là mô hình điển hỉnh cho Agile Scrum team dười 10 người.

Comments are closed.