Không gian họp của các Agile Team

  • 15820223_10206940187377975_599714732_n
  • 15822358_1770727149857801_169465243_n
  • 15801473_10206940186657957_346965976_n
  • 15799924_10208539400707332_295787444523727067_o
  • 15801029_10206940186257947_15323412_n

Mô hình làm việc linh hoạt Quả Cầu Agile Team  sẽ khuyến khích con người thành công thông qua sáng tạo, tinh thần đồng đội!

Các team sẽ họp định kỳ theo tuần, theo tháng tại các co-working space.

#bk-up co-working space #Quacau Global #BNI

15799924_10208539400707332_295787444523727067_o 15801029_10206940186257947_15323412_n 15801473_10206940186657957_346965976_n 15820223_10206940187377975_599714732_n 15822358_1770727149857801_169465243_n

Comments are closed.