Thông qua chương trình phát triển ra Châu Á

  • Giám đốc Marketing trình bày phương án thị trường
  • Phiên hỏi đáp của các nhà đầu tư
  • Giám đốc tài chính trình bày giải pháp tăng trưởng lợi nhuận
  • Các chuyên gia phân tích thị trường
  • Thảo luận
  • Giám đốc sản phẩm trình bày các công nghệ cần đầu tư

Giám đốc Marketing trình bày phương án thị trường Phiên hỏi đáp của các nhà đầu tư Giám đốc tài chính trình bày giải pháp tăng trưởng lợi nhuận Các chuyên gia phân tích thị trường Thảo luận

Chương trình phát triển đã được thông qua dưới sự ủng hộ tích cực của cộng đồng, các nhà đầu tư, đối tác, bạn bè, đội ngũ lãnh đạo công ty.

Comments are closed.