Agile Scrum

Quy trình phát triển sản phẩm linh hoạt trong thời đại Internet Of Things

Quy trình Scrum là một khung làm việc trong đó con người có thể xác định các vấn đề thích nghi phức hợp, trong khi vẫn giữ được năng suất và sáng tạo để chuyển giao các sản phẩm có giá trị cao nhất.


Thành tựu và nghiên cứu tiêu biểu:

Chúng tôi đã và đang nâng cấp cải tiến quy trình phát triển sản phẩm Scrum này vào nhiều lĩnh vực hơn trong công ty như Marketing, Sales, Hr để biến công ty thành một thực thể hoàn toàn mới, năng động, luôn sẵn sàng cho sự thay đổi.

Comments are closed.