Ông Lê Quang Chiến

Ông Lê Quang Chiến

(Chủ tịch HĐQT)

- Thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân CNTT, Giảng viên CNTT

- Giám đốc điều hành trực tiếp tại công ty

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm.

Comments are closed.