Nhà cố vấn thương hiệu

- Tư vấn chiến lược thị trường công nghệ

- Kết nối & đàm phán đối tác quốc tế

 

Đến từ Landor Branding