Chủ tịch HĐQT 

- Giám đốc điều hành trực tiếp tại công ty

- Nghiên cứu phát triển sản phẩm

Thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân CNTT, Giảng viên CNTT